Huggpipa

898 HP

A (längd) : 14,1cm B (hål Ø) : 16x9 mm Vikt : 184 …
Läs mer

897 HP

A (längd) : 11,4cm B (hål Ø) : 16x12 mm Vikt : 343…
Läs mer

4440-1

A (längd) : 10.4 cm B (hål Ø) : 1,0 mm Vikt : 42 g …
Läs mer

4440-2

A (längd) : 10.5 cm B (hål Ø) : 2,0 mm Vikt : 43 g …
Läs mer

4440-3

A (längd) : 10.5 cm B (hål Ø) : 3,0 mm Vikt : 44 g …
Läs mer

4440-4

A (längd) : 10.6 cm B (hål Ø) : 4,0 mm Vikt : 45 g …
Läs mer

4440-5

A (längd) : 11,0 cm B (hål Ø) : 5,0 mm Vikt : 7 0 g …
Läs mer

4440-6

A (längd) : 11,0 cm B (hål Ø) : 6,0 mm Vikt : 68 g …
Läs mer

4440-7

A (längd) : 12,0 cm B (hål Ø) : 7,0 mm Vikt : 91 g …
Läs mer

4440-8

A (längd) : 12,1 cm B (hål Ø) : 8,0 mm Vikt : 90 g …
Läs mer

4440-9

A (längd) : 12,1 cm B (hål Ø) : 9,0 mm Vikt : 87 g …
Läs mer

4440-10

A (längd) : 13,1 cm B (hål Ø) : 10,0 mm Vikt : 129 …
Läs mer

4440-11

A (längd) : 13,0 cm B (hål Ø) : 11,0 mm Vikt : 127 …
Läs mer

4440-12

A (längd) : 13,1 cm B (hål Ø) : 12,0 mm Vikt : 128 …
Läs mer

4440-13

A (längd) : 14,1 cm B (hål Ø) : 13,0 mm Vikt : 189 …
Läs mer

4440-14

A (längd) : 14,2cm B (hål Ø) : 14,0 mm Vikt : 185 g…
Läs mer

4440-15

A (längd) : 14,0 cm B (hål Ø) : 15,0 mm Vikt : 181 …
Läs mer

4440-16

A (längd) : 14,0 cm B (hål Ø) : 16,0 mm Vikt : 182 …
Läs mer

4440-17

A (längd) : 14,6 cm B (hål Ø) : 17,0 mm Vikt : 227 …
Läs mer

4440-18

A (längd) : 14,5 cm B (hål Ø) : 18,0 mm Vikt : 236 …
Läs mer

4440-19

A (längd) : 14,5 cm B (hål Ø) : 19,0 mm Vikt : 239 …
Läs mer

4440-20

A (längd) : 16,2 cm B (hål Ø) : 20,0 mm Vikt : 318 …
Läs mer

4440-23

A (längd) : 17,2 cm B (hål Ø) : 23,0 mm Vikt : 425 …
Läs mer

4440-24

A (längd) : 17,1 cm B (hål Ø) : 24,0 mm Vikt : 400 …
Läs mer

4440-28

A (längd) : 17,5 cm B (hål Ø) : 28 mm Vikt : 467 g …
Läs mer

4440-30

A (längd) : 19,1 mm B (hål Ø) : 30 mm Vikt : 587 g …
Läs mer

4440-40

A (längd) : 21 cm B (hål Ø) : 40 mm Vikt : 904 …
Läs mer